§1. Medlemskab
Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til Boxlife.
Medlemskabet er bindende for begge parter indenfor den i kontrakten anførte periode. Erhvervede klip til personlig træning skal bruges indenfor 6 måneder fra købsdato. Herefter udløber det og vil ikke blive refunderet.
Ved oprettelse af studiemedlemskab, gælder studieprisen indtil studiekortets udløb, dog højst ét år fra oprettelse.
Studiemedlemskab gælder kun de som ikke har haft et aktivt studiemedlemskab de seneste 6 måneder.

§2. Betaling
Ved oprettelse af kontant medlemskab betaler du forud for hele aftaleperioden.
Ved oprettelse af et PBS-medlemskab/automatisk kortbetaling tilmeldes aftalen PBS/automatisk kortbetaling, og du betaler kontant for startgebyr og for perioden fra oprettelsen til første betaling via PBS/automatisk kortbetaling. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned.
Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten.
Du giver ved sin underskrift på nærværende kontrakt samtykke til at Boxlife opbevarer stamoplysninger.
Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes automatisk kortbetaling, dvs., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder Boxlife sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part.

§3. For sen betaling
Betales den løbende ydelse ved et PBS medlemskab/automatisk kortbetaling ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkerskrivelse til dig og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst pt. kr. 100,00.
Hvis du ikke betaler senest 10 hverdage efter den angivne forfaldsdato, forfalder alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling. Dit medlemskort spærres indtil restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af Boxlife.

§4. Varighed/Medlemskab
Ved PBS-aftale/automatisk kortbetaling er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til stk. 6. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.
Ved oprettelse af studiemedlemskab, gælder studieprisen indtil studiekortets udløb, dog højst ét år fra oprettelse.
Studiemedlemskab gælder kun de som ikke har haft et aktivt studiemedlemskab de seneste 6 måneder.

§5. Opsigelse
Kontant/forudbetalt medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.
Opsigelsesfrist for PBS/DIBS medlemskab er løbende måned + 1 måned. Opsigelse skal ske personligt og skriftligt i Boxlife, og der kvitteres af en repræsentant for Boxlife. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der er sket en opsigelse med dato og kvittering fra centret. Udmeldelsesblanket kan afhentes i receptionens åbningstider. Aktuelle åbningstider kan ses på www.boxlife.dk

Dato for opsigelsen er først gældende, når opsigelsen med din underskrift er Boxlife i hænde. Du får altid en kopi af din opsigelse med fra centeret, hvor dato for afleveringen fremgår.

§6. Ændringer i priser og medlemsvilkår
Boxlife forbeholder sig ret til prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail(til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

§7. Misligholdelse af kontrakt
Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm., herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller Boxlife’s ansatte, kan Boxlife uden varsel bortvise medlemmet, og medlemskabet ophører øjeblikkeligt.

§8. Ændringer i hold m.v.
Boxlife forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider, instruktører og udbud af hold med 2 ugers varsel ved opslag i Boxlife Community på Facebook samt på www.boxlife.dk.
Desuden kan Boxlife samme dag aflyse hold eller ændre instruktør/holdtype samme dag senest 1 time før holdets planlagte start.
I tilfælde af hel- eller delvist lukning af centret grundet eksterne tilfælde, vil dette blive meldt ud pr. mail, i Boxlife Community på Facebook samt på hjemmesiden.

§9. Helbredstilstand og personskade
Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Boxlife. Boxlife tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.
Der gives ikke garanti for vægttab.

§10. Sygdom
I tilfælde af sygdom er det muligt at sætte et 6 eller 12 måneders medlemskab i bero. Boxlife kan i denne forbindelse forlange at se en lægeerklæring. Udfærdigelsen af denne betales af medlemmet.

§11. Ferie
Et 6 eller 12 måneders medlemskab kan sættes i bero ved 3 ugers sammenhængende ferie. Dette meddeles via mail og skal godkendes af Boxlife.

§12. Værdigenstande
Det anbefales, at der ikke opbevares genstande af værdi i omklædningsrummene. Boxlife bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.

§13. Personoplysninger/Informationer/Nyheder
Ved indmeldelsen giver du lov til at Boxlife må behandle og opbevare oplysninger om dig samt kontakte dig telefonisk, og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS. Denne service kan fravælges ved skriftlig meddelelse til Boxlife.

§14. Afbud til holdtræning
I tilfælde af afbud til holdtræning, skal dette foretages via booking senest 2 timer før hold start på eftermiddags- og aftenhold. Morgenhold, weekendhold og specielhold skal afmeldes senest 12 timer før.
Afbud til ene-lektioner skal meldes senest dagen før kl. 12:00 via telefon. Ved for sent afbud eller udeblivelse er det ikke muligt at få den afmeldte lektion godtgjort.

§15. Fremmøde
Fremmøde til aftale med fitness-instruktør eller personlig træner skal ske 5 minutter før aftaletidspunktet. Ved al træning skal du fremmøde dig på touch-screen ved receptionen.

§16. Venteliste
Husk at slette dig fra evt. venteliste, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Hvis du får plads, men ikke ønsker at deltage, vil det blive betragtet som for sent afbud.

§17. Ved indmeldelse giver medlemmet Boxlife samtykke til opbevaring af data.
Boxlife har ved medlemsindmeldelse, samtykke fra medlemmet om at opbevare deres personfølsomme informationer, såfremt medlemmet skulle blive inaktiv ved udmeldelse. Medlemmet kan til enhver tid, bede Boxlife om at slette alt deres data, ved henvendelse i receptionen i åbningstiden.

GDPR

BoxLife CrossFit 5512 har som dataansvarlig brug for at behandle personoplysninger, når du melder dig ind i Boxlife.

Det er nødvendigt for BoxLife at behandle dine personoplysninger for, at vi kan oprette dig som medlem i vores system.

Hvor opbevarer vi dine oplysninger?
De oplysninger, som vi indsamler om dig, lagres hos Samarbejdspartner Sport Solution.
Sport Solution A/S
Søren Frichs Vej 42 B. 3. sal
Åbyhøj 8230
Denmark

BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Databeskyttelse har høj prioritet hos BoxLife.
Vi har derfor udarbejdet en politik for, hvordan dine personlige oplysninger behandles og beskyttes.

Hvilke typer af personlige oplysninger anvender vi?

Vi anvender følgende kategorier inden for personlige oplysninger:

 • Medlemsnummer
 • Ordrenummer
 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsdato
 • CPR-suffix, dog kun ved PBS-medlemskab
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Transaktionsbeløb og dato
 • Træningshistorik

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer dine oplysninger i overensstemmelse med den danske regnskabslov.

Herefter vil alle oplysninger blive slettet eller anonymiseret på en sådan måde,

at oplysningerne ikke længere kan identificere dig

Hvem er ansvarlig for dine personlige oplysninger?

BoxLife er ansvarlig for de personlige oplysninger, du giver os, og er ansvarlig for

dine personlige oplysninger i henhold til gældende lov om databeskyttelse.

BoxLife

Københavnsvej 26G

4000 Roskilde

CVR: 38819992

Hvor opbevarer vi dine oplysninger?

De oplysninger, som vi indsamler om dig, lagres hos Samarbejdspartner Sport Solution.

Sport Solution A/S

Søren Frichs Vej 42 B. 3. sal

Åbyhøj 8230

Denmark

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Dine oplysninger benyttes kun af betroet personale hos BoxLife.

BoxLife agerer som dataansvarlig for dine personlige oplysninger og anvender de personlige oplysninger på egne vejene. Vi formidler, sælger eller udveksler aldrig dine personlige oplysninger til tredjepart med henblik på markedsføring uden for BoxLife. Personlige oplysninger, som videregives til tredjepart, anvendes kun til at betjene dig.

Under hver navngiven proces nedenfor kan du finde de enkelte kategorier af tredjeparter.

 • Medlems- og træningsadministration: Sport Solution
 • PBS-betalinger: NETS / betalingsservice
 • Betalingskort transaktioner: DIBS
 • Banktransaktioner: Nordea

Hvilket gyldigt retsgrundlag er der for anvendelse?

Ved hver specifik anvendelse af personlige oplysninger, som vi opbevarer om dig, vil vi informere dig om, hvorvidt indsamling af dine data er baseret på et lovmæssigt krav eller for at indgå et kontraktforhold, og om det er obligatorisk at oplyse dine personlige oplysninger og mulige konsekvenser, hvis du vælger det fra.

Hvad er dine rettigheder?

Retten til adgang:

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har registreret om dig.

Kontakt BoxLife, så sender vi dine personlige oplysninger via e-mail.

Retten til at overføre data:

Når BoxLife anvender dine personlige oplysninger elektronisk, efter dit samtykke eller i henhold til en aftale, har du ret til at få sendt en kopi af dine data på en struktureret og almindelig måde samt i et maskinlæsbart format til enten dig eller anden part. Det gælder kun de personlige oplysninger, du har givet os.

Retten til at korrigere data:

Du har ret til at anmode om at få dine personlige oplysninger rettet, hvis de er ukorrekte, herunder ret til at gøre ufuldstændige oplysninger fyldestgørende.

Enkelte personoplysninger kan du selv rette via dit medlemslogin på SportSolution.

Retten til at slette data:

Du har til enhver tid ret til at få slettet de personlige oplysninger, som BoxLife benytter, undtagen i følgende situationer:

 • Du har en uafklaret sag hos kundeservice
 • Du har en åben bestilling, som endnu ikke er afsluttet
 • Du har et økonomisk mellemværende med BoxLife, uanset betalingsmåde
 • Hvis du har foretaget et køb, beholder vi dine personlige oplysninger i forbindelse med din transaktion af hensyn til bogføringsreglerne.

Din ret til at modsætte dig anvendelse baseret på legitime interesser:

Du har ret til at modsætte dig anvendelse af dine personlige oplysninger, der er baseret på BoxLifes retmæssige interesser. BoxLife fortsætter ikke med at anvende dine personlige oplysninger, medmindre vi kan påvise en saglig grund til deres anvendelse, som tilsidesætter dine ønsker og rettigheder og/eller på baggrund af lovmæssige krav.

Din ret til at modsætte dig direkte markedsføring:

Du har ret til at modsætte dig direkte markedsføring, herunder profilanalyse til direkte markedsføringsformål.

Du kan framelde dig direkte markedsføring på følgende måder:

 • Ved at følge instruksen i den enkelte markedsføringsmail
 • Ved at redigere indstillingerne på dit medlemslogin
 • Ved at kontakte BoxLife på hej@boxlife.fitness

Retten til begrænset anvendelse:

Du har ret til at anmode om begrænset anvendelse af dine personlige oplysninger hos BoxLife under følgende omstændigheder:

 • Hvis du gør indsigelse mod anvendelse baseret på BoxLifes retmæssige interesser, skal BoxLife begrænse al anvendelse af de pågældende personlige oplysninger, mens det kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine.
 • Hvis du mener, at dine personlige oplysninger er ukorrekte, skal BoxLife begrænse al anvendelse af de pågældende data, mens rigtigheden af disse personlige oplysninger kontrolleres.
 • Hvis behandlingen er uretmæssig, kan du modsætte dig sletning af dine personlige oplysninger og i stedet anmode om begrænset anvendelse af dine personlige oplysninger
 • Hvis BoxLife ikke længere har brug for dine personlige oplysninger, men de er påkrævede for at kunne gøre et lovmæssigt krav gældende.

Hvordan kan du udøve dine rettigheder?

Du kan altid kontakte kundeservice på hej@boxlife.fitness

Retten til at klage til en tilsynsmyndighed:

Hvis du mener, at BoxLife behandler dine personlige oplysninger på en ukorrekt måde, kan du kontakte os på hej@boxlife.fitness

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet.

Bliv en del af fællesskabet

Meld dig ind idag

MELD DIG IND