§1. Medlemskab
Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til Boxlife.
Medlemskabet er bindende for begge parter indenfor den i kontrakten anførte periode. Erhvervede klip til personlig træning skal bruges indenfor 6 måneder fra købsdato. Herefter udløber det og vil ikke blive refunderet.

§2. Betaling
Ved oprettelse af kontant medlemskab betaler du forud for hele aftaleperioden.
Ved oprettelse af et PBS-medlemskab/automatisk kortbetaling tilmeldes aftalen PBS/automatisk kortbetaling, og du betaler kontant for startgebyr og for perioden fra oprettelsen til første betaling via PBS/automatisk kortbetaling. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned.
Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten.
Du giver ved sin underskrift på nærværende kontrakt samtykke til at Boxlife opbevarer stamoplysninger.
Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes automatisk kortbetaling, dvs., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder Boxlife sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part.

§3. For sen betaling
Betales den løbende ydelse ved et PBS medlemskab/automatisk kortbetaling ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkerskrivelse til dig og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst pt. kr. 100,00.
Hvis du ikke betaler senest 10 hverdage efter den angivne forfaldsdato, forfalder alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling. Dit medlemskort spærres indtil restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af Boxlife.

§4. Varighed/Medlemskab
Ved PBS-aftale/automatisk kortbetaling er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til stk. 6. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

§5. Opsigelse
Kontant/forudbetalt medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.
Opsigelsesfrist for PBS/DIBS medlemskab er løbende måned + 1 måned. Opsigelse skal ske personligt og skriftligt i Boxlife, og der kvitteres af en repræsentant for Boxlife. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der er sket en opsigelse med dato og kvittering fra centret. Udmeldelsesblanket kan afhentes i receptionens åbningstider. Aktuelle åbningstider kan ses på www.boxlife.dk

Dato for opsigelsen er først gældende, når opsigelsen med din underskrift er Boxlife i hænde. Du får altid en kopi af din opsigelse med fra centeret, hvor dato for afleveringen fremgår.

§6. Ændringer i priser og medlemsvilkår
Boxlife forbeholder sig ret til prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail(til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

§7. Misligholdelse af kontrakt
Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm., herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller Boxlife’s ansatte, kan Boxlife uden varsel bortvise medlemmet, og medlemskabet ophører øjeblikkeligt.

§8. Ændringer i hold m.v.
Boxlife forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider, instruktører og udbud af hold med 2 ugers varsel ved opslag i Boxlife samt på www.boxlife.dk. Desuden kan Boxlife samme dag aflyse hold eller ændre instruktør/holdtype samme dag senest 1 time før holdets planlagte start.

§9. Helbredstilstand og personskade
Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Boxlife. Boxlife tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.
Der gives ikke garanti for vægttab.

§10. Sygdom
I tilfælde af sygdom er det muligt at sætte et 6 eller 12 måneders medlemskab i bero. Boxlife kan i denne forbindelse forlange at se en lægeerklæring. Udfærdigelsen af denne betales af medlemmet.

§11. Ferie
Et 6 eller 12 måneders medlemskab kan sættes i bero ved 3 ugers sammenhængende ferie. Dette meddeles via mail og skal godkendes af Boxlife.

§12. Værdigenstande
Det anbefales, at der ikke opbevares genstande af værdi i omklædningsrummene. Boxlife bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.

§13. Personoplysninger/Informationer/Nyheder
Ved indmeldelsen giver du lov til at Boxlife må behandle og opbevare oplysninger om dig samt kontakte dig telefonisk, og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS. Denne service kan fravælges ved skriftlig meddelelse til Boxlife.

§14. Afbud til holdtræning
I tilfælde af afbud til holdtræning, skal dette foretages via booking senest 2 timer før hold start på eftermiddags- og aftenhold. Morgenhold, weekendhold og specielhold skal afmeldes senest 12 timer før.
Afbud til ene-lektioner skal meldes senest dagen før kl. 12:00 via telefon. Ved for sent afbud eller udeblivelse er det ikke muligt at få den afmeldte lektion godtgjort.

§15. Fremmøde
Fremmøde til aftale med fitness-instruktør eller personlig træner skal ske 5 minutter før aftaletidspunktet. Ved al træning skal du fremmøde dig på touch-screen ved receptionen.

§16. Venteliste
Husk at slette dig fra evt. venteliste, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Hvis du får plads, men ikke ønsker at deltage, vil det blive betragtet som for sent afbud.

§17. Ved indmeldelse giver medlemmet Boxlife samtykke til opbevaring af data.
Boxlife har ved medlemsindmeldelse, samtykke fra medlemmet om at opbevare deres personfølsomme informationer, såfremt medlemmet skulle blive inaktiv ved udmeldelse. Medlemmet kan til enhver tid, bede Boxlife om at slette alt deres data, ved henvendelse i receptionen i åbningstiden.

Bliv en del af fællesskabet

Meld dig ind idag

MELD DIG IND